Życzenia noworoczne

wieta rodzina

 

„Niebo dzisiaj z ziemią połączone

Wyśpiewuje wdzięczności pienie

Dzięki Bogu czyni nieskończone

Za zjawione ludziom Zbawienie

Radość nasza z Mesjasza

i wszystkiemu stworzeniu

że Pan chwały śmierci strzały

skruszył w swym narodzeniu”

Chociaż Bóg przychodzi do nas w ubóstwie jako niemowlę, posiada wszystko co posiadamy i czego nam brakuje i chce nas swym ubóstwem ubogacić.

                Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dla których nasza społeczna praca jest służbą, tym którzy nas wspierają, wśród których żyjemy a także Rodzinom strażaków aby Bóg uprzedzał swym błogosławieństwem Wasze zamiary i działania i był źródłem radości.

 

W Nowym 2020 r. wszystkie dni niech będą wypełnione orędownictwem Niepokalanej - Matki Zbawiciela.

W imieniu Zarządu OSP w Lubatowej

Stanisław Jakieła – Prezes OSP

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lubatowa

IMG 2741W dniu 5 grudnia 2019 r. nowy lekki samochód ratowniczo- gaśniczy przekroczył progi strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej.

            W godzinach wieczornych 5 grudnia 2019 r. strażacy OSP Lubatowa, sympatycy, Goście i mieszkańcy powitali nowy samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Iveco Daily ze zbiornikiem wodnym 1000l, który po uzupełnieniu sprzętowym i dopełnieniu formalności związanych z  wprowadzeniem do podziału bojowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie wejdzie na służbę społeczeństwu w naszej jednostce.

Samochód wartości 345 999,00 zł został wykonany przez firmę JUVO CARS Jan Świeboda z Częstochowy a sfinansowany z trzech źródeł: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50% Gminy Iwonicz Zdrój - ok. 34% , Komendanta Głównego PSP ze środków firm ubezpieczeniowych – ok. 16% wartości samochodu.

Strażacy z OSP Lubatowa składają podziękowanie wszystkim Osobom, które pomogły nam w realizacji tego zadania w zakresie finansowym jak też za wspieranie nas i wszelką inną pomoc, której doświadczyliśmy .

Dziękujemy wszystkim Osobom, które dzielą naszą radość z nowego sprzętu aby mógł w razie potrzeby służyć innym w myśl naszej strażackiej dewizy: „Panu Bogu na chwałę , ludziom na ratunek”

SJ

Zobacz zdjęcia: samochód

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubatowa

Zamwienia Publiczne tabliczka

  

 

Ogłoszenie nr 611039-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej : Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Lubatowa

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

 

marginalizowanych

 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 

Ogłoszenie nr 611039-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej , krajowy numer identyfikacyjny 371168918, ul. Lubatowa 287 , 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. brak, państwo Polska, tel. 134350469, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks .

 

Adres strony internetowej (URL): http://www.osp.lubatowa.pl/

 

Adres profilu nabywcy:

 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

 

stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

Tak

 

http://www.osp.lubatowa.pl/

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Tak

 

http://www.osp.lubatowa.pl/

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

 

Nie

 

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

 

Nie

 

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

 

Nie

 

Inny sposób:

 

Adres:

 

Prezes Stanisław Jakieła, Lubatowa 67a, 38-440 Lubatowa

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie

 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

 

(URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego

 

dla OSP Lubatowa

 

Numer referencyjny:

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

 

Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

 

zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji podwozia oraz rok produkcji zabudowy pożarniczej 2019), lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o pojemności zbiornika wodnego minimum 1000 l dla OSP w Lubatowej. Samochód powinien m.in. spełniać: 1. wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. 2. wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie, ważne na dzień odbioru samochodu. 3. Wymagania norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846. Najważniejsze parametry przedmiotu zamówienia to: 1. Rok produkcji pojazdu 2019, 2. Podwozie samochodu fabrycznie nowe, 3. Kolor pojazdu: - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000, - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium 4. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu od 6500 kg – do 7500 kg, 5. Napęd samochodu na tylne koła -16cali. 6. Tylna oś z podwójnymi kołami. 7. Blokada tylnego mostu. 8. Rozstaw osi od 3740 do 3750mm. 9. Pojazd wyposażony w system ABS (Anti-lock Brake System). 10. Kabina przystosowana do przewozu 6 osób, układ siedzeń 1+1+4.1. 11. Pojemność silnika od 2600 cm3 do 3000cm3, 12. Moc silnika od 170KM do 180KM. Wyposażenie: 1. Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem 13 KM z rozruchem elektrycznym i ręcznym, wodno-pianowy o wydajności min 70 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, zbiornik wodny 1000 l ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy 130 l, 2. Zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości min. 60 m. 3. Wyciągarka elektryczna o uciągu 5440 kg (wyciągarka ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód). 4. Radiotelefon samochodowy z trybem cyfrowo-analogowym z anteną. 5. Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie pilotem (maszt ujęty na świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód). 6. Ogrzewanie niezależne kabiny. 7. Ładowarka z samo-rozłączającym się gniazdem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ. Uwaga ! Podane w opisach nazwy własne mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3

 

Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

 

34114000-9

 

34114110-3

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

 

Wartość bez VAT:

 

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 

miesiącach: lub dniach:

 

lub

 

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-27

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

 

wynika to z odrębnych przepisów

 

Określenie warunków:

 

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 

Określenie warunków:

 

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Określenie warunków: Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę co najmniej jednego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości minimum 200 tysięcy złotych brutto każda dostawa  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

 

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

 

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Tak

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

 

Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

 

USTAWY PZP:

 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) a) b) c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2) stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy- w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 SIWZ.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1) Formularz ofertowy wraz z załącznikami ( w szczególności wypełniony załącznik nr 6); 2)

 

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 4) Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi dla oferowanego pojazdu dla podwozia , znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego jednak nie dalej jak 100 km od siedziby zamawiającego. 5) Foldery oferowanego pojazdu. 8) Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie, ważne na dzień odbioru samochodu.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie

 

Informacja na temat wadium

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie

 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

 

katalogów elektronicznych:

 

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

 

elektronicznych:

 

Nie

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców

 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

 

Maksymalna liczba wykonawców

 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria Znaczenie

 

Cena 60,00

 

Parametry techniczne 30,00

 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 10,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

 

nieograniczony)

 

Tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

 

przeprowadzenia negocjacji

 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

 

Data: godzina:

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 2019-10-25, godzina: 15:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-11-04 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania

 

ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załącznik nr 6 SIWZ OSP Lubatowa

załączniki 1-5 do siwz OSP Lubatowa

Zamówienie publiczne OSP Lubatowa

SIWZ

w sprawach proceduralnych kontakt z : e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 601 304 133

 

w sprawach technicznych samochodu kontakt z: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 507 139 909

 

 

Odpowiedź z dnia 18.10.2019r.  do zapytania w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 17.10.2019r.

 

dotyczy:  postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lubatowej

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 1.      Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna

 

            Zamawiający wymaga aby wysokość pojazdu wynosiła 2540 mm.

 

            Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 2820 mm. (wraz z masztem oświetleniowym) ?

 

      TAK

 

 2.      Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna

 

            Zamawiający w pkt 7 - Zabudowa pożarnicza, wymaga szerokości rolet bocznych 1200 mm. oraz 1700 mm.

 

            Czy zamawiający dopuści szerokość po 1500 mm. każda?

 

            TAK

 

3.      Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna

 

      Czy zamawiający  dopuści belkę świetlną innej firmy jak "Federal", ale spełniającą tę samą funkcję.

 

      TAK. ( Lecz moc świetlna i wykonanie oraz funkcja innej belki mają być zbliżone jak w lampie "Federal").

 

 

 

Odpowiedź z dnia 21.10.2019r.  do zapytania w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 17.10.2019r.

dotyczy:  postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lubatowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1.      Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja Techniczna

            Zamawiający w pkt 1 – Wyposażenie wymaga:

Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem 13 KM z rozruchem elektrycznym
i ręcznym, wodno-pianowy o wydajności 70 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, zbiornik wodny min 1000 l ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy 130 l.

            Czy Zamawiający dopuści agregat wysokociśnieniowywodno-pianowy z silnikiem o mocy 18KM o wydajności min 75 l/min przy ciśnieniu 40 bar, z rozruchem elektrycznym i ręcznym, ze zbiornikiem wody min 1000 l oraz zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy 100 l ?

      TAK

 

Informacja z otwarcia Ofert OSP Lubatowa

 

Info o wyborze 1

Info o wyborze 2

 

Obraz 56

Obraz 57

Obraz 58

Podpisanie umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

IMG 2108     23 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krośnie zostały podpisane umowy dotacji dla jednostek OSP z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczyli : Prezes WFOŚiGW - Adam Skiba, Poseł na Sejm - Piotr Babinetz, Senator RP- Alicja Zając , Starosta Krośnieński – Jan Pelczar, Zastępca Starosty – Andrzej Guzik, Komendant Miejski PSP w Krośnie- st. bryg. Mariusz Bieńczak, Prezesi jednostek OSP.

     OSP Lubatowa otrzymała także dotację na zakup sprzętu strażackiego.
Umowę podpisał prezes OSP – dh Stanisław Jakieła.

SJ

 

Zobacz zdjęcia: umowa

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Odrzykoń 22.09.2019

IMG 1784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki :

MDP Dziewczęta

1. OSP Chorkówka

2. OSP Kombornia

3. OSP Lubatowa

4. OSP Żarnowiec

5. OSP Wojaszówka

6. OSP Niżna Łąka

7. OSP Krosno - Turaszówka

MDP Chłopcy

1. OSP Iskrzynia

2. OSP Poręby

3. OSP Pustyny

4. OSP Lubatowa

5. OSP Chorkówka

6. OSP Bratkówka

7. OSP Głowienka

8. OSP Posada Górna

Grupa C Kobiety

1. OSP Chorkówka

2. OSP Kombornia

3. OSP Posada Dolna

4. OSP Wojaszówka

5. OSP Lubatowa

Grupa A Seniorzy

1. OSP Iskrzynia

2. OSP Sporne

3. OSP Długie

4. OSP Lubatówka

5. OSP Bajdy

6. OSP Kobylany

7. OSP Łężany

8. OSP Krosno - Turaszówka

9. OSP Posada Dolna

10. OSP Pustyny

 

Zobacz zdjęcia: zawody

Gala Finałowa Programu „ORLEN dla Strażaków”

IMG 1688     19 września 2019r Teatr Mały w Tychach był miejscem Gali Finałowej „ORLEN dla Strażaków” Podczas gali zostały wręczone symboliczne czeki
i podpisano umowy darowizny z przedstawicielami jednostek ochotniczych  i zawodowych Straży Pożarnych z całej Polski.

     W tym wydarzeniu udział wzięli : premier Mateusz Morawiecki, który podziękował strażakom za ofiarną służbę o każdej porze , minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który przedstawił program o planowanych formach wspierania działalności jednostek straży pożarnej przez rząd i resort oraz przedstawiciele Zarządu PKN ORLEN.
Obecny był także Zastępca Komendanta Głównego PSP , który podziękował 
za otrzymane wsparcie dla strażaków

     Wśród 249 wyróżnionych jednostek znalazła się także Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej. Za przekazaną darowiznę zamierzamy zakupić dwa aparaty ochrony dróg oddechowych z osprzętem, które będą służyły naszym strażakom, aby mogli bezpiecznie wejść z działaniami ratowniczymi w strefę zadymienia.

SJ

Zobacz zdjęcia: orlen

Zabezpieczenie przemarszu uczestników Drogi Krzyżowej w Lubatowej

IMG 1656     14 września w jedności z uczestnikami ogólnopolskiej modlitwy Polaków pod krzyżem odbyła się w Lubatowej Droga Krzyżowa , której trasa wiodła
od ostatniego przystanku autobusowego na „Kochanówkę” gdzie została odprawiona przez naszych duszpasterzy Msza Św.

Zadaniem strażaków było zabezpieczenie przemarszu dużej grupy uczestników Drogi Krzyżowej.

SJ

Zobacz zdjęcia: droga

Zabezpieczenie pieszej pielgrzymki z Lubatowej do Sanktuarium M.B. Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach w dniu 25.08.2019r.

IMG 0607       Miesiąc sierpień to miesiąc bogaty w wiele wydarzeń historycznych w naszej Ojczyźnie. W tym miesiącu tysiące pielgrzymów pokonuje pieszo pątnicze szlaki do Sanktuariów Maryjnych. 25.08.2019r. już po raz trzeci pielgrzymi z Lubatowej udali się pieszo do Sanktuarium M.B. Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach.
               Zadaniem strażaków OSP Lubatowa było zabezpieczenie przemarszu tej pielgrzymki. Strażacy wykonując swoje zadania nieśli także swoje strażackie intencje aby powierzyć je wstawiennictwu Pani Nieba i Ziemi.                                                                                                                                         

        Pątnicy bezpiecznie dotarli na uroczystość w Jaśliskach.
        Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku za rok.

                                                                                                                                                                            S.J.

Zobacz zdjęcia: pielgrzymka

Upamiętnienie 75 rocznicy tragedii w Lesie Grabińskim

IMG 970924 lipca 1944 r. żołnierze Armii Krajowej z Lubatowej złożyli daninę krwi za wolność Ojczyzny. Po pacyfikacji Lubatowej w dniu 3 lipca 1944 r.
i po dokonaniu selekcji schwytanych mężczyzn przez SS i Gestapo aresztowano partyzantów z AK i przewieziono ich do więzienia – katowni Gestapo w Jaśle. Po ciężkim śledztwie niemieckie władze okupacyjne przeznaczyły aresztowanych do rozstrzelania. W dniu 24 lipca 1944 r. przewieziono ich do Iwonicza gdzie o świcie pozbawiono ich życia strzałem w tył głowy.

Do wykonania wyroku wyznaczono ukraiński pułk „SS-Galitzien”, który stacjonował w iwonickim dworze.

Wśród 72 ofiar hitlerowskiego bestialstwa w lesie Grabińskim było 38 mieszkańców Lubatowej.

Po ekshumacji pomordowanych w kwietniu 1945 r i identyfikacji zwłok wszystkich zamordowanych z Lubatowej złożono w zbiorowej mogile obok kościoła parafialnego w Lubatowej.

Co roku w lipcu kolejne pokolenia Lubartowian w sposób szczególny otaczają ich pamięcią modlitewną oddając im cześć i hołd.

Od lat jest sprawowana Msza Św. (Suma) w niedzielę najbliższą 24 lipca
w intencji zamordowanych (w br. było to 21 lipca), następnie cała wspólnota udaje się pod pomnik na wspólnej mogile na modlitwę za zmarłych i złożenie kwiatów i wieńców.

W godzinach popołudniowych jest organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej bieg szlakiem partyzantów. Główna trasa biegu ok. 8 km rozpoczyna się w lesie Grabińskim od miejsca zbrodni z metą przy pomniku
w Lubatowej – jest to trasa konduktu żałobnego 38 trumien po ekshumacji.

W dniu 24 lipca w godzinach popołudniowych jest sprawowana Msza Św. przez kapłanów z Iwonicza i Lubatowej w lesie Grabińskim w miejscu dokonania zbrodni.

                                                                                                                                                 Cześć i chwała Bohaterom.

                                                                                                                                                                                            SJ

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

XVI Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej

IMG 9321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: bieg

Msza za pomordowanych w lesie Grabińskim

IMG 9226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: msza

Piknik rodzinny

IMG 9139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Boże Ciało

IMG 8938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

130 lat OSP Dukla

IMG 8778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Brama weslna dh Adama

IMG 7953

Strażacy z OSP Lubatowa złożyli życzenia Parze Młodej oraz wręczyli drobny upominek. Życzymy wszystiego najlepszego na nowej drodze życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Dzień strażaka w OSP Lubatowa

IMG 7981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Wielkanoc

IMG 7837Tak jak przez inne lata, tak też w tym roku nie zabrakło naszych strażaków na Mszy Świętej rezurekcyjnej w kościele parafialnym w Lubatowej.. Strażacy zadbali o oprawę procesji niosąc baldachim, figurę Jezusa Zmartwychwstałego i sztandar. Po mszy świętej wszyscy druhowie w szyku udali się na cmentarz aby pomodlić się za zmarłych strażaków.

Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo wszystkim druhom
i druhnom, którzy brali udział podczas obchodów Triduum Paschalnego.

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Droga Krzyżowa OSP

IMG 7636W dniu 05 kwietnia 2019 r.  strażacy OSP Lubatowa prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Lubatowej.

W tym samym dniu w godzinach nocnych nasi druhowie zorganizowali punkt wsparcia logistycznego dla pątników uczestniczących w Ekstremalnej Drodzy Krzyżowej. W przygotowanym namiocie można było napić się ciepłej herbaty oraz ogrzać się przy ognisku.

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Życzenia Wielkanocne

Zmartwychwstanie

Największym Darem jakim P. Bóg obdarował człowieka był Jego Syn - Jezus Chrystus, który stał się ofiarą przebłagalną za nasze winy i otworzył nam Niebo.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela  Zarząd Ochotniczej  Straży Pożarnej w  Lubatowej składa najlepsze życzenia aby obfitość darów Ducha Świętego, ufność w Boże Miłosierdzie owocowała pełnią radości i nadziei.
Niech Pan obdarza Was wszystkimi łaskami jakie są Wam potrzebne w wypełnieniu  obowiązków  życia rodzinnego i zawodowego a także w społecznej służbie innym.

ALLELUJA ! Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwe Zmartwychwstał

W imieniu Zarządu OSP

Stanisław Jakieła – Prezes OSP

Wizyta harcerzy z ZHP Hufiec Bytom

IMG 7345Podczas ferii zimowych mieliśmy przyjemność gościć w naszej remizie harcerzy z hufca Bytom, którzy przebywali na zimowisku w naszej miejscowości. Podczas spotkania harcerze zobaczyli sprzęt jakim dysponuje nasza jednostka oraz usłyszeli kilka słów o byciu strażakiem.

Zobacz zdjęcia: harcerze

Pogrzeb druha Mieczysława Zająca

IMG 7272W dniu 12.02.2019r. strażacy naszej jednostki towarzyszyli w ostatniej drodze zmarłemu druhowi Mieczysławowi Zającowi.

Zobacz zdjęcia: pogrzeb

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2018

IMG 7157

W dniu 26.01.19r, w remizie OSP Lubatowa odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego podsumowano działalność jednostki w roku 2018 oraz omówiono plan działania na rok obecny.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: zebranie

Orszak Trzech Króli 2019

Podczas Święta Trchech Króli nasz jednostka uczestniczyła w zabezpieczeniu przemarszu orszaku, który zakończył się w Domu Ludowym w Lubatowej.

IMG 6442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: orszak

01.12.2018 - kolena akcja poszukiwawca zaginionego Kazimierza Pernala

20181201 093223W dniu 01.12.2018 r. kolejny raz strażacy z naszej OSP uczestniczyli w akcji poszukiwawczej zaginionego Kazimierza Pernala w okolicach Iwonicza i Klimkówki.

 

Zobacz zdjęcia: poszukiwania

Pogrzeb śp. prof. Stanisława Jakubczyka

IMG 6210W dniu 30 listopada 2018 r. w Krakowie pożegnaliśmy śp. Profesora Stanisława Jakubczyka (rodem z Lubatowej). Dziękowaliśmy Panu Bogu za długie i jakże owocne życie naszego Rodaka, który pozostawił piękny i widoczny ślad w chrześcijańskim malarstwie artystycznym.

Jego autorstwa są między innymi obrazy kanonizacyjne świętych: Biskupa Sebastiana Pelczara, Karoliny Kózkówny, Anieli Salawy.

Liturgia pogrzebowa zgromadziła liczne grono osób, dala których Osoba zmarłego Profesora była Kimś bliskim i ważnym, nie zabrakło także mieszkańców Lubatowej z księdzem proboszczem Ryszardem Królickim.
W pogrzebie uczestniczyła także delegacja OSP Lubatowa z pocztem sztandarowym. Nasz sztandar to także owoc pracy twórczej Pana Profesora.

To On wykonał dla nas projekt sztandaru, którym chlubimy się do dzisiaj.

Za tę pracę dla naszej jednostki nie przyjął honorarium, był to Jego dar serca dla Naszej OSP.

                                                                                              Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

                                                                                                                                                                                            SJ

Zobacz zdjęcia: pogrzeb

Strona 1 z 9

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top