FAQs

Q?

Co to jest pożarnictwo?

A.

Pożarnictwo – ogół działań mających na celu zapobiegania pożarom i bezpośrednią walkę z nimi. Najstarsze ślady takiej działalności sięgają roku 2000 p.n.e. Spotykamy je zapisane na egipskich papirusach. Dzisiaj pojęcie pożarnictwo ma jednak dużo szersze znaczenie. Przez pożarnictwo należy rozumieć całokształt działań podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, a na mocy obowiązujących przepisów prawa zadania te w znacznym stopniu zostały rozszerzone. Dziś pożarnictwo to walka z pożarami, działania ratownicze podczas różnego rodzaju katastrof drogowych, działania w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo na wodach, czy ratownictwo wysokościowe. Dlatego w szerokim znaczeniu należy przyjąć, że pożarnictwo to każda czynność podejmowana przez wyspecjalizowane jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Q?

Kto może zostać strażakiem?

A.

Strażakiem może zostać osoba, która cechuje się odpowiednim stanem zdrowia i kondycją fizyczną. Ponadto strażak musi być odważny, opanowany i powinien zachować tzw. zimną krew w sytuacjach stresujących. Podczas akcji ważna jest umiejętność współpracy z członkami załogi.

Q?

Jak zostać strażakiem?

A.

Nie ma chyba na świecie mężczyzny, który będąc dzieckiem nie chciał zostać strażakiem. Gaszenie pożarów i wyruszanie w akcje czerwonym wozem dla wielu osób wciąż jest największym marzeniem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że zawód strażaka wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Codziennie bowiem ma on styczność z sytuacjami zagrażającymi jego zdrowiu a nawet życiu. Jak zostać strażakiem? Kto może starać się o przyjęcie do służby? Jak wyglądają zarobki strażaka?
Jak zostać strażakiem? – opis zawodu
Kiedyś praca w straży pożarnej kojarzyła się tylko i wyłącznie z gaszeniem pożarów. Przez lata jednak obowiązki strażaków nieco się poszerzyły. Dziś prócz wyruszania na akcje gaśnicze, strażacy pomagają służbom ratunkowym podczas wypadków samochodowych czy innych katastrof o większej skali. To sprawia, że na barkach strażaków spoczywa dodatkowa odpowiedzialność. Praca strażaka należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych – ratowanie zdrowia i życia innych niemal zawsze wiąże się z wykonywaniem swoich obowiązków w bardzo trudnych warunkach. Dlatego też kandydaci do służby muszą zmierzyć się z wysokimi wymaganiami stawianymi przez Państwową Straż Pożarną.

Jak zostać strażakiem? – wymagania
Są dwa sposoby dostania się do Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszym z nich jest zgłoszenie się do tzw. służby przygotowawczej, która trwa trzy lata i kończy się oficjalnym mianowaniem na strażaka. Kandydat do służby musi spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

posiadanie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadanie pełni praw publicznych,
wykształcenie co najmniej średnie,
niekaralność,
wzorowa kondycja i sprawność fizyczna.
Jeśli dana jednostka potrzebuje nowych strażaków do służby, rozpoczyna się otwarty pobór. Każdy, kto spełnia wyżej wymienione wymagania, bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym pod uwagę bierze się wykształcenie (im wyższe i bardziej przydatne do pracy w straży, tym więcej punktów uzyskuje kandydat) oraz różne umiejętności poświadczone odpowiednimi dokumentami (prawo do prowadzenia pojazdów, kursy przebyte w Ochotniczej Straży Pożarnej itp.). Oprócz tego kandydaci do służby przygotowawczej muszą przejść testy sprawnościowe. Te rozpoczynają się od tzw. próby wydolnościowej, a następnie przechodzi się do testu głównego, zawierającego biegi (w tym również tzw. „kopertę”), podciąganie na drążku i ćwiczenia gimnastyczne. Przyjęci zostają ci, którzy w całym postępowaniu rekrutacyjnym zdobędą najwięcej punktów.

Jak zostać strażakiem – szkoła
Drugim sposobem na to, aby zostać strażakiem, jest zgłoszenie się do służby kandydackiej. Tę można odbyć w jednej ze szkół, w których kształci się przyszłych pracowników straży pożarnej. Możliwe jest ukończenie szkoły dającej stopień aspiranta (w jednej z następujących placówek PSP – w Krakowie, Poznaniu lub Częstochowie. Uzyskanie dyplomu jest jednoznaczne ze zdobyciem tytułu technika pożarnictwa) albo oficera (Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie – studia inżynierskie oraz magisterskie). Po zakończeniu nauki w jednej z tych szkół, absolwenci zostają wysłani do odpowiednich jednostek zlokalizowanych na terenie całego kraju. Aby zgłosić się do służby kandydackiej, osoba chętna do kształcenia się w kierunku strażaka musi spełnić identyczne wymagania jak w przypadku służby przygotowawczej, a na dodatek zobowiązana jest:

posiadać świadectwo dojrzałości,
mieć nie więcej niż 23 lata w przypadku chęci kształcenia się na poziomie aspiranckim i nie więcej niż 25 lat w przypadku chęci kształcenia się na poziomie oficerskim,
pomyślnie zdać egzamin wstępny.
Obowiązki strażaka
Praca w straży pożarnej nie należy do łatwych. Podstawowym zadaniem strażaków jest gaszenie pożarów (budynków, ale również pól czy samochodów). Oprócz tego straż pożarna pomaga w ratowaniu ludzkiego życia w trakcie katastrof lub klęsk żywiołowych. Ich praca jest nieoceniona chociażby przy wypadkach samochodowych, kolejowych, powodziach i innych tego typu wydarzeniach. Dodatkowo strażacy sprawdzają stan techniczny budynków oddawanych do użytku publicznego, zwracając uwagę na przestrzeganie przepisów BHP z zakresu przeciwdziałania pożarom.

 

źródło wp.pl

Q?

Kto nadaje się do pracy w straży pożarnej?

A.

Aby zostać strażakiem z pewnością należy mieć bardzo dobrą kondycję oraz być osobą sprawną fizycznie. Praca w straży pożarnej należy do jednych z najcięższych, dlatego myśląc o służbie należy mieć na uwadze fakt, że wzorcowa kondycja jest absolutną podstawą każdego strażaka. Z pewnością przydadzą się również takie cechy jak: odporność psychiczna, umiejętność pracy pod presją, szybkość podejmowania decyzji, odpowiedzialność oraz rzetelność.

 

Q?

Jak wyglądają zarobki strażaka?

A.

Pensja strażaka zależy od jego stopnia, stażu pracy oraz rodzaju jednostki, w której służy. Szacuje się, że szeregowy strażak zarabia mniej niż 2000 złotych netto miesięcznie. Według statystyk podanych na portalu wynagrodzenia.pl, mediana zarobków pracowników straży pożarnej wynosi 2943 zł brutto. Do tego dochodzą różne benefity – ubezpieczenie na życie, karnety na wejścia do obiektów sportowych oraz dofinansowanie do nauki. Dodatkowo należy wspomnieć o możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.