O nas

Dokładne odtworzenie historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej nie jest łatwe. Opierając się na ustnym przekazie Józefa Borka. (1902-1992) z 1987 roku należy przyjąć, że Ochotniczą Straż Pożarną w naszej miejscowości założył w 1907 roku Walenty Stanek, ówczesny kierownik Szkoły Powszechnej w Lubatowej. W chwili obecnej nie można jednoznacznie ustalić pierwszej nazwy organizacji strażackiej, czy to było Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej, czy Straż Ochotnicza Ogniowa, czy była to grupa mężczyzn wydzielona z działającego w naszej miejscowości Związku Strzeleckiego.


Oto rekonstrukcja historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w oparciu o posiadane informacje.
W latach 1920-1922 komendantem OSP był Franciszek Zięba. Jednostka dysponowała sikawkę ręczną z 1910 roku. W latach 1925-1926 funkcję komendanta pełnił Augustyn Michalak. Przed wybuchem II wojny światowej funkcję komendanta pełnił wójt wsi Kacper Pernal. W latach 1929-1942 komendantem OSP był Józef Łoś.
W roku 1942 w Rymanowie Zdroju odbył się kurs komendantów straży pożarnej, który obsługiwany był przez pracowników Zawodowej Straży Pożarnej z Krosna. Uczestnikami kursu byli przedstawiciele OSP z terenu powiatu krośnieńskiego. Z Lubatowej na kurs wytypowano Karola Turka, który po ukończeniu szkolenia został komendantem OSP.
Za okupacji niemieckiej jednostka liczyła 25 członków.
Oto nazwiska członków, które udało się ustalić:


Albrycht Wincenty
Borek Kazimierz
Borek Michał
Folcik Andrzej
Folcik Franciszek
Jakieła Franciszek
Klimkiewicz Feliks
Łoś Józef
Masłowski Mikołaj
Murdzek Karol
Podlaszczak Jan
Stanisz Grzegorz
Turek Karol
Zajęc Aleksander
Zygmunt Szymon
W latach 1946-1948 komendantem był Grzegorz Stanisz. Członkami OSP w tym czasie byli:
Albrycht Jan
Albrycht Wincenty
Borek Andrzej
Borek Kazimierz
Folcik Andrzej
Folcik Franciszek
Fo1cik Jan
Jakieła Józef
Karaś Henryk
Maścibrzuch Adam
Murdzek Stanisław
Pernal Stanisław
Pernal Kacper
Pięciak Władysław
Zięba Franciszek
Zima Kazimierz
Zygmunt Szymon
W latach 1948-1952 funkcję komendanta przejęł Andrzej Folcik. Jednostka dysponowała wtedy sikawkę ręcznę i wozem konnym dostosowanym do przewożenia sprzętu gaśniczego. Jednostka OSP nie posiadała w tym czasie własnego budynku. Sprzęt pożarniczy przechowywany był w nieistniejęcym już dzisiaj budynku w centrum wioski.
Z inicjatywy ówczesnego komendanta OSP i Szymona Zygmunta wzniesiono niewielki budynek w centrum wsi, do którego przeniesiono wyposażenie sprzętowe strażaków (w chwili obecnej w tym budynku znajduje się bar). Ten budynek remizy strażackiej pokryto gontami, które wykonał Józef Zygmunt. Na wypadek pożaru przewidziane były dwa zaprzęgi konne: l. Pernala Jana s. Macieja (Spod Dęba) i Borka Stanisława (z Łęki), 2. Folcika Franciszka i Albrychta Wincentego. Ich zadaniem było jak najszybsze przewiezienie zaprzęgiem konnym sprzętu pożarniczego na miejsce pożaru.
W roku 1952 OSP otrzymało z Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Krośnie motopompę M-800 produkcji niemieckiej wraz z osprzętem i wężami. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych byłaspirant Tadeusz Kubit, który dołożył wielu starań, aby jednostki OSP posiadały odpowiedni sprzęt do gaszenia pożarów. Podkreślić należy również właściwe podejście do spraw ochrony przeciwpożarowej na terenie wioski ówczesnych władz gromadzkich czyli: Turka Józefa, Pernala Jana i Zygmunta Jana.
Następnie komendantem OSP został Franciszek Murdzek, który pełnił tę funkcję do 1969 roku. W 1956 roku jednostka wzbogaciła się o drugęmotopompę. Po jej otrzymaniu Zarzęd OSP podjęł decyzję o ulokowaniu jednej motopompy wraz z osprzętem w górnej części Lubatowej w drewnianym budynku (dzisiaj już nie istniejęcym). Decyzja Zarzędu o drugim "punkcie gaśniczym" miała na uwadze skrócenie czasu dojazdu do miejsca pożaru. Rozwięzano także sprawę zaprzęgów konnych do przewożenia sprzętu pożarniczego znajdujęcego się w górnej części Lubatowej.
Zastosowano podobny klucz do rozwięzania już funkcjonujęcego i przewidziano także w tym przypadku dwa zaprzęgi konne: Deryniowskiego Leszka i Zygmunta Franciszka, 2. Jakieły Stanisława (Czarnego) i Koniora Stanisława.
Drużyna z naszej jednostki zajęła pierwsze miejsce na Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Dukli w dniu 21 czerwca 1959 roku.
Odbyły się także w 1959 roku zawody w Trzcianie (pożarniczy tor przeszkód z zaprzęgami konnymi). Nasza jednostka bezkonkurencyjnie zajęła pierwsze miejsce. Sprawność, umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym, a także (co było bardzo istotne) tężyzna fizyczna oraz ułańskie doświadczenie Stanisława Jakieły (Czarnego) i Franciszka Folcika przyczyniły się do prestiżowego sukcesu.
W 1964 roku w Lubatowej powstała kobieca drużyna pożarnicza, której skład stanowiły następujęce panie:
Bałon Ryszarda
Murdzek Alicja
Deryniowska Zofia
Stanisz Zofia
Folcik Alfreda
Zajęc Janina
Głód Zofia
Zajęc Zofia
Zima Anna
Zima Zofia
Zygmunt Wiesława
Zygmunt Zofia
Na zawodach sportowo-pożarniczych z naszej jednostki swoje wyszkolenie zaprezentowała drużyna kobieca i męska. W tymże roku jednostka pozyskała samochód pożarniczy ZGM "Lublin". W 1969 roku samochód ten został zastępiony samochodem ZGM "Star 21". W 1970 roku jednostka otrzymała jeszcze jeden nowy samochód LGM 8, co zrodziło potrzebę modernizacji dotychczasowego ciasnego obiektu remizy.
Po długoletnim kierowaniu jednostkę przez druha Franciszka Murdzka w 1969 roku komendantem został Stanisław Borek, którego w 1970 roku zastępował na tym stanowisku Mieczysław Zima.
11 lipca 1971 roku drużyna reprezentujęca naszę OSP zajęła pierwsze miejsce na XIX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krośnie.
W 1972 roku kierownictwo jednostkę OSP przejęł Jan Ceglarz i pełnił tę funkcję do dnia odejścia na Wiecznę Wartę (+2000). Były to pracowite lata. Strażacy ukończyli budowę przeciwpożarowego zbiornika wodnego o kubaturze 50 m2 rozpoczętę za kadencji Mieczysława Zimy. Dysponujęc typowym sprzętem pożarniczym jednostka brała 'udział w akcjach ratowniczych nie tylko na terenie własnej miejscowości, ale i okolicznych wsi (Lubatówka, Rogi, Równe).
Strażacy z naszej jednostki po raz kolejny udowodnili swoję sprawność fizycznę i znajomość obsługi sprzętu oraz dobre wykonanie ćwiczenia taktyczno-bojowego, zajmujęc pierwsze miejsce na Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wrocance w dniu 27 maja 1972 roku.
W roku 1978 laureatkę eliminacji wojewódzkich Turnieju Wiedzy Pożarniczej została Agata Fornal, a w roku 1979 Beata Zygmunt. Tak więc przez kolejne dwa lata młode mieszkanki Lubatowej reprezentowały województwo krośnieńskie na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W przygotowaniach do turnieju służył im fachowę radę i pomocę w poznawaniu zagadnień pożarniczych druh Stanisław Jakieła.
W Zarzędzie OSP Lubatowa funkcję prezesa pełnił przez 20 lat (1950-1980) druh Stefan Zajęc, który w 1980 roku został członkiem honorowym OSP, a funkcję prezesa przejęł druh Bolesław Zima.
Dom Strażaka
Szczupłość bazy lokalowej jednostki zrodziła wśród aktywnie działajęcych strażaków zamiar poprawy istniejęcego stanu. Podjęto starania o budowę nowego "Domu Strażaka", który spełniajęc podstawowe funkcje dla tego typu obiektów, tj. przechowywania w odpowiednich warunkach sprzętu pożarniczego i zapewnienia pomieszczeń na działalność statutowę OSP, spełniałby także funkcję kulturalnę, zapewniajęc mieszkańcom Lubatowej możliwość zorganizowania w nim spotkań, zabaw, wesel będęc zarazem ozdobę środowiska. Mieszkańcy Lubatowej przyjęli z aplauzem inicjatywę strażaków i włęczyli się w różny sposób (także finansowy), aby pomóc strażakom zrealizować zamiary. Na zebraniu wiejskim przeznaczono na ten cel działkę z mienia gromadzkiego.
W skład komitetu budowy weszli druhowie: Bolesław Zima, Jan Ceglarz, Henryk Stanisz, Stanisław Jakieła. Dzięki wielkiej operatywności komitetu, a szczególnie druha Bolesława Zimy, zamiary i plany szybko zostały wcielone w czyn. W 1981 roku przystępiono do gromadzenia materiałów budowlanych. Członkowie OSP, w tzw. czynie społecznym, wykonali 4 tysięce pustaków, wykopano i zalano betonem ławy fundamentowe pod budynek remizy, zgromadzono drewno i deski. Ofiarna praca strażaków zaowocowała oddaniem budynku w stanie surowym w 1982 roku. Prace budowlane zakończono w listopadzie pokryciem budynku.
Zaangażowanie i praca strażaków znalazły uznanie w środowisku, budowa szła szybko i sprawnie, na placu budowy panował porzędek widać było dobrego gospodarza. Społeczność nabierała coraz większego zaufania do strażaków.
Po zimowej przerwie w pracach budowlanych (nie było natomiast przerwy w działaniach organizacyjnych i pozyskiwaniu potrzebnych jeszcze materiałów budowlanych, a był to bardzo trudny okres kryzysu gospodarczego i stanu wojennego), w 1982 roku przystępiono do prac wykończeniowych. Prace te przebiegały także sprawnie, widać było dobre strażackie zorganizowanie.
Należy w tym miejscu wspomnieć pułkownika Tadeusza Kubita, Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie, który udzielał wszelkiej potrzebnej pomocy podczas budowy, a także pułkownika Mieczysława Prugara, Kierownika Służby Kwatermistrzowskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Krośnie, za życzliwość i wielkę pomoc w zdobyciu różnych materiałów budowlanych na Dom Strażaka. Inicjatywę strażaków wspierał także mgr inż. Kazimierz Boczar, Naczelnik Gminy Iwonicz Zdrój poprzez załatwienie bardzo wielu spraw zwięzanych z budowę.
Państwowy Zakład Ubezpieczeń wsparł finansowo realizację budowy. Bardzo ważne wsparcie w środowisku strażacy otrzymali od księdza proboszcza Edwarda K waśnika.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośnie, w uznaniu zasług dla rozwoju województwa, nadało OSP w Lubatowej w dniu 22 maja 1984 roku odznakę honorowę Za zasługi dla województwa krośnieńskiego.
10 czerwca 1984 roku Dom Strażaka został oddany do użytku i od tego dnia zabezpiecza potrzeby ochrony przeciwpożarowej środowiska, służy także wszystkim mieszkańcom Lubatowej oraz jest świadectwem dla przyszłych pokoleń społecznego zaangażowania strażaków. W tym dniu został także przekazany w użytkowanie OSP typowy samochód pożarniczy GBA2,5116 z wyposażeniem i sprzętem łęczności radiowej (radiostację samochodowę). Młodzież szkolna pod kierownictwem mgr Marii Fornal przygotowała na to wydarzenie okolicznościowy program artystyczny. Poświęcenia Domu Strażaka i samochodu pożarniczego dokonał nasz proboszcz ks. kan. Edward Kwaśnik, aby służba bli?niemu i niesienie pomocy w potrzebie było wielbieniem Pana Boga.
Jednostka OSP od 1984 roku
Rozpoczęła się normalny okres działalności statutowej OSP. Zarzęd podjęł działania szkoleniowe członków OSP, aby sprzęt będęcy na wyposażeniu jednostki stał się odpowiednim narzędziem w razie potrzeby w rękach znajęcych walory techniczno-taktyczne oraz jego obsługę strażaków. Podjęto także działania prewencyjne majęce za zadanie przypominanie społeczeństwu o zagrożeniach pożarowych i podjęcie działańw celu eliminacji tych zagrożeń.
Stan organizacyjny OSP na 21 grudnia 1984 roku przedstawiał się następujęco:
Zarząd OSP:
Zima Bolesław prezes
Ceglarz Jan naczelnik
Aszklar Stanisław zastępca naczelnika
Borek Andrzej sekretarz
Zima Ryszard skarbnik
Zajęc Józef gospodarz
Folcik Bolesław członek
Zajęc Zdzisław członek
Komisja rewizyjna:
Łoś Zdzisław przewodniczęcy
Stanisz Henryk członek
Turek Marek członek
Wykaz członków honorowych:
Borek Andrzej, Borek Kazimierz, Deryniowski Lech, Fo1cik Andrzej, Folcik Jan, Jakieła Franciszek, Jakieła Józef, Karaś Henryk, Pemal Jan, Pemal Jan, Pemal Józef, Such Tadeusz, Turek Karol, Wróbel Kazimierz, Zajęc Stefan, Zajęc Bronisław, Zajęc Jan, Zima Kazimierz.
W 1985 roku Zarzęd OSP rozpoczęł starania o ufundowanie dla jednostki sztandaru. Zwrócono się do prof. Stanisława Jakubczyka, naszego rodaka zamieszkałego w Krakowie. Pierwsza korespondencja listowna w tej sprawie nosi datę 21 stycznia 1985 roku Gest to odpowied? Profesora na list wysłany przez Prezesa OSP Bolesława Zimę), następny list otrzymaliśmy 20 lutego 1985 roku (dotyczy on uzgodnienia szczegółów projektu sztandaru, a także zawiera jednoznacznę opinię Profesora na temat "trzeciej strony" sztandaru). Należy tutaj przypomnieć że komunistyczne władze nie chciały tolerować sztandarów OSP z elementami symboliki religijnej (jak np. św. Florian) przejawiało się to w utrudnianiu jednostkom OSP z takimi sztandarami na różne sposoby. Strażacy wymyślili więc trzecię stronę sztandaru, którę zakładali, jak trzeba było, zakrywajęc płat sztandaru z symbolikę religijnę. Trzeci list od Profesora nosi datę 24 stycznia 1986 roku, w którym informuje, że projekt sztandaru jest już wykonany. Sztandar wykonała Włodzimiera Kwaśniak (z domu Turek) zamieszkała we Wrocławiu, rodem z Lubatowej
Nadmienić należy jeszcze o fakcie, że zarówno profesora Stanisław Jakubczyk, jak również Włodzimiera Kwaśniak za wykonanę przez siebie pracę ustalili honoraria bardzo niskie, traktujęc swoję pracę jako wyraz łęczności i sympatii do swojej rodzinnej miejscowości. Koszty projektu i wykonania sztandaru zostały pokryte w całości przez OSP.
Po uroczystym poświęceniu sztandaru w 1987 roku Zarzęd OSP przesłał monografię OSP na 80 lecie i zdjęcia z poświęcenia sztandaru prof. Stanisławowi Jakubczykowi i Włodzimierze Kwaśniak. Oto fragment listu otrzymanego od Pani Włodzimiery, z dnia 4 grudnia 1987 roku: A teraz jeszcze jedno podziękowanie za zdjęcia i kronikę. Wzruszyła mnie dedykacja i to że Lubatowa pamięta, że stamtęd mój ród.
Z Lubatowę łęczy mnie poza więzami krwi dużo ciepłych wspomnień, gdyby nie moje coraz gorsze zdrowie to każdę wolnę chwilę spędzałabym w Lubatowej.
Rok 1988 był statutowym rokiem zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP. W naszej jednostce zebranie odbyło się w dniu 11 stycznia
Oto skład wybranego Zarzędu:
Bolesław Zima prezes
Jan Ceglarz naczelnik OSP
Jan Nycz wiceprezes
Andrzej Borek sekretarz
Mieczysław Zima gospodarz
Zdzisław Zajęc skarbnik
Tadeusz Cichoń członek
Ryszard Zima członek
Skład Komisji Rewizyjnej:
Stanisław Zima przewodniczęcy
Stanisław Aszklar członek
Stanisław Kania członek
W 1990 roku powstała orkiestra dęta przy OSP Lubatowa. Impulsem do powstania orkiestry stały się słowa księdza Edwarda Kwaśnika, naszego proboszcza podczas homilii wygłoszonej na uroczystym poświęceniu sztandaru: strażacy maję remizę z odpowiednim sprzętem gaśniczym, maję sztandar gdyby tak jeszcze mieli orkiestrę.
Po tym wydarzeniu przed Zarzędem OSP stanęło nowe wyzwanie. Rozpoczęły się rozmowy Zarzędu z organistę i członkami rodziny Pernali, najbardziej muzykujęcej rodziny w Lubatowej. W wyniku tych rozmów orkiestra dęta przy OSP stała się faktem. Kierownictwo artystyczne nad orkiestrę objęł Zbigniew Pernal, który pełnił także obowięzki organisty w naszej parafii. Od poczętku znaczęcę część orkiestry stanowię członkowie rodziny Pernali, Kaniów, Turków, Jakiełów i Zajęców.
Skład orkiestry dętej w chwili powstania był następujęcy: Jakieła Andrzej s. Józefa, Jakieła Grzegorz s. Tomasza, Kania Stanisław s. Pawła, Kania Jan s, Pawła, Masłowski Andrzej s. Bolesława, Pernal Jan s. Jozefa, Pernal Jerzy s. Jana, Pernal Józef s. Jana, Pernal Marian s. Jana, Pernal Dariusz s. Mariana, Pernal Robert s. Mariana, Pernal Roman s. Jana, Pernal Stanisław s. Jana, Pernal Zbigniew s. Jana, Starowieński Andrzej s. Jakuba, Turek Jan s, Stanisława, Turek Piotr s. Bolesława, Zajęc Henryk s. Jana, Zajęc Zdzisław s. Jana, Zygmunt Edward s. Bolesława. Wszyscy członkowie orkiestry to mieszkańcy Lubatowej.
Instrumenty dęte dla potrzeb orkiestry zostały zakupione od rozwięzanej orkiestry przy ZPL "Krosnolen" w Krośnie, zakupiono także nowe instrumenty. Część instrumentów stanowi własność prywatnę członków orkiestry. Orkiestra stanowi oprawę muzycznę na wielu uroczystościach kościelnych, państwowych i strażackich na terenie naszej wioski i gminy.
W 1992 roku pomalowano blachę na dachu Domu Strażaka, a także odmalowano korytarz i klatkę schodowę.
Delegacja OSP uczestniczyła w dniu 10 maja w uroczystości przekazania sztandaru dla OSP Rogi.
W 1992 roku nasza jednostka alarmowo wyjeżdżała pięć razy do pożarów na terenie naszej gminy, w dniu 21 maja uczestniczyła w akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie Lubatowej. W dniu 20 maja uczestniczyła w uroczystościach przekazania samochodu dla OSP w Bałuciance.
6 czerwca to dzień zawodów sportowo-pożarniczych w Iwoniczu sprawność fizyczna podczas konkurencji, umiejętność obsługi sprzętu pożarniczego oraz uzyskane czasy wykonania zadań pozwalaję na zajęcie II miejsca w zawodach.
W dniu 2 grudnia o godz. 19 znowu sygnał syreny alarmowej i wy jazd do pożaru w Lubatowej (w jednym z budynków mieszkalnych następił wybuch gazu). Działania OSP sę skuteczne i doprowadzaję do ugaszenia pożaru jeszcze przed przybyciem strażaków z Krosna.
W 1995 roku powstała przy naszej OSP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Oto jej skład osobowy: Cichoń Marcin s. Jana, Jakubczyk Krystian s. Adama, Turek Maciej s. Jana, Turek Paweł s. Marka, Turek Wojciech s. Marka, Zajęc Łukasz s. Stanisława, Zygmunt Tomasz s. Władysława.
Rok 1997 to rok jubileuszu 90-1ecia naszej OSP. Na świętowanie jubileuszu zaproszono delegacje z sześciu sęsiednich jednostek OSP, tj: Iwonicz Zdrój, Iwonicz, Lubatówka, Rogi, Bałucianka i Jasionka. Zaproszono także przedstawicieli władz gminnych oraz Komendy Wojewódzkiej i Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystię w kościele parafialnym w Lubatowej z kompanię honorowę OSP Lubatowa oraz z wszystkimi przybyłymi pocztami sztandarowymi z zaproszonych jednostek.
Po Mszy św. dalsze uroczystości miały miejsce przy budynku Domu Ludowego. Dowódcę zgrupowania oddziałów OSP był dowódca kompanii honorowej aspirant sztabowy Stanisław Jakieła. Okolicznościowe przemówienie o historii jednostki wygłosił Bolesław Zima prezes OSP. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe i korporacyjne dla strażaków, jako wyraz podziękowania za pracę społecznę. Część artystycznę uroczystości uświetnił występ orkiestry dętej pod batutę kapelmistrza Zbigniewa Pernala, zespołu ludowego Lubatowianie oraz grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lubatowej pod kierownictwem Zofii Owsianej i Zofii Zygmunt, z okolicznościowym programem artystycznym.
W tym roku także strażacy dokonali dwukrotnie zbiórki darów na rzecz powodzian. Owocem tej zbiórki było zebranie około 10 ton zboża, męki, innych artykułów spożywczych, a także środków czystości oraz 2000 zł (w gotówce). Dary te zostały zawiezione przez strażaków do poszkodowanej w powodzi gminie Borowa i przekazane bezpośrednio powodzianom. Samochodów ciężarowych, do przewiezienia zebranych darów bezpłatnie użyczył Wojciech Zajęc, właściciel firmy "Trans-bis".
Podczas drugiej zbiorki darów zbierano siano, następnie je prasowano w kostki i zawieziono rolnikom z zalanych terenów. W 1998 roku działalnościę jednostki OSP kierował Zarzęd w składzie:
Bolesław Zima prezes
Jan Ceglarz naczelnik OSP
Ryszard Zima wiceprezes
Andrzej Borek sekretarz
Zdzisław Zajęc skarbnik
Stanisław Zima gospodarz
Józef Such członek
W lipcu tego roku drużyna z naszej jednostki uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych w Iwoniczu Zdroju, gdzie zajęła II miejsce.
W roku 1999 strażacy OSP Lubatowa odnowili swoje ślubowania oraz udali się w pielgrzymce na Jasnę Górę. W Częstochowie strażacy z całej Polski polecali swoję służbę Jasnogórskiej Królowej Polski. Przypadajęca w tym roku 60-ta pielgrzymka stała się ?ródłem inicjatywy środowiska pożarniczego do kontynuowania woli i tradycji poprzedników. Zorganizowano Ogólnopolskę Pielgrzymkę Strażaków na Jasnę Górę w dniu 14 maja. W tej ogólnopolskiej pielgrzymce wzięła udział także delegacja naszej OSP. Sztandar naszej jednostki stanęł na wałach jasnogórskich wśród setek sztandarów strażackich naszej Ojczyzny. Delegacja naszej jednostki to druhowie: Ryszard Zima, Stanisław Zima, Wiesław Kałwik, Wojciech Pernal.
W tym roku drużyna naszej jednostki uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych w Krościenku Wyżnym, gdzie zajęła III miejsce. Sekcja naszej jednostki brała także udział dwukrotnie w akcjach gaśniczych poza terenem naszej gminy.
Rok 2000 to rok jubileuszu chrześcijaństwa. Staraniem Zarzędu OSP zakupiona została figurka św. Floriana, patrona strażaków. Podczas obchodów Dnia Strażaka i ?więta Królowej Polski w dniu 2 maja strażacy wraz z orkiestrę zebrali się na uroczystej zbiórce w remizie OSP. Przeniesiono uroczyście figurę św. Floriana do kościoła parafialnego w Lubatowej. Podczas Eucharystii księdz kanonik Edward Kwaśnik wygłosił homilię oraz poświęcił figurkę św. Floriana. Po Mszy św. Figurkę swojego patrona strażacy przenieśli do Domu Strażaka i umieścili we wcześniej przygotowanym miejscu na ścianie frontowej budynku.
19 lipca 2000 roku zmarł po krótkiej chorobie Jan Ceglarz, długoletni naczelnik OSP i konserwator sprzętu silnikowego. Druh Jan Ceglarz całe swoje życie zawodowe, a także pracę społecznę, poświęcił ochronie przeciwpożarowej. Już podczas służby wojskowej ukończył Szkołę Podoficerów Pożarnictwa Wojskowych Straży Pożarnych w Lublinie. Po ukończeniu służby wojskowej pracował w ZZSP F A "Polmo" w Krośnie, a następnie w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych i Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie do dnia przejścia na emeryturę. Doskonale łęczył służbę z pracę społecznę w Ochotniczej Straży Pożarnej i wniósł znaczęcy wkład w rozwój naszej jednostki, utrzymanie sprzętu w należytym stanie, wyszkolenie strażaków, a wszystko robił to z pasję, cieszył się uznaniem i szacunkiem wśród strażaków.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 19 lutego 2001 roku wybrano nowy Zarzęd:
Bolesław Zima prezes
Ryszard Zima naczelnik OSP
Alfred Ceglarz zastępca Naczelnika OSP
Andrzej Borek sekretarz
Zdzisław Zajęc skarbnik
Stanisław Zima gospodarz
Artur Zima kronikarz
Józef Such członek
Stanisław Jakieła członek
Zbigniew Pernal członek
Wiesław Murdzek członek
Komisję Rewizyjnę tworzyli:
Jan Owsiany przewodniczęcy
Władysław Zygmunt członek
Stanisław Kania członek
W marcu odbyły się w Iwoniczu eliminacje gminne turnieju wiedzy pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom, które wygrał Grzegorz Zima, a w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w maju w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zajęł III miejsce.
Sekcja OSP brała udział w zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego i pokazu samochodów zabytkowych w Iwoniczu Zdroju. Podczas pokazu samochodów zabytkowych miało miejsce oberwaniu chmury w Iwoniczu Zdroju, wszystkie jednostki OSP uczestniczęce w tej imprezie przystępiły do akcji ratowniczej i usuwania skutków ulewy.
Z okazji Dnia Dziecka Zarzęd OSP wspólnie z Dyrekcję Szkoły w Lubatowej zorganizowali festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci, były zawody sportowe, pokazy sprzętu pożarniczego, oraz pokazowe ćwiczenia działań ratowniczych podczas wypadków drogowych i gaszenia pożaru przez strażaków z KM PSP w Krośnie. Młodzież i dzieci otrzymali słodycze, była także grochówka strażacka z kuchni polowej.
W tym roku nasza jednostka brała udział w kilkudniowej akcji usuwania skutków wycieku ropy naftowej do rzeki w Lubatówce.
W 2002 roku (w okresie zimowym) odbył się w naszej jednostce kurs podstawowy szeregowców OSP. Wykłady i ćwiczenia prowadzone były przez strażaków z KM PSP w Krośnie w składzie: Stanisław Jakieła, Artur Zima, Józef Such, st. str. Alfred Ceglarz. Szkolenie prowadzono według 80-godzinnego programu szkolenia szeregowców OSP zatwierdzonego przez KG PSP. Kurs został zakończony egzaminem pisemnym i praktycznym, przeprowadzonym przez strażaków Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Krośnie oraz wydaniem świadectw ukończenia kursu.
W dniu 4 maja miały miejsce w Iwoniczu gminne obchody Dnia Strażaka, w których brała udział nasza jednostka z orkiestrę.
15 września odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w Krośnie, gdzie drużyna naszej jednostki zajęła pierwsze miejsce.
W 2002 roku sekcja OSP Lubatowa brała udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: pożar kościoła w Lubatówce, pożar domu mieszkalnego, pożar suchej trawy na nieużytkach rolnych oraz wycinka drzew przy Ośrodku Zdrowia w Lubatowej.
Wiele starań w działalności jednostki w 2002 roku położono na należyte utrzymanie sprawności technicznej sprzętu silnikowego i pomocniczego oraz pomieszczeń garażowych. Prowadzono też doszkalanie poprzez ćwiczenia, które przygotowywały sekcje, tak do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jak też do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Zawody te odbyły się 12 lipca w Lubatówce, gdzie drużyna naszej jednostki zajęła I miejsce. W tym roku sekcja z naszej jednostki brała udział w akcjach gaśniczych: pożar budynku mieszkalnego po uderzeniu pioruna (18 lipca), pożar kombajnu zbożowego podczas prac żniwnych (11 sierpnia), pożar budynku mieszkalnego (1 grudnia), kilkakrotnie gasiliśmy pożary suchych traw na nieużytkach rolnych na terenie Lubatowej, Rogów i Iwonicza Zdroju.
W tym roku przeprowadzany był remont witraży w naszym kościele parafialnym. Zarzęd OSP podjęł decyzję o wsparciu finansowym tego przedsięwzięcia w formie pokrycia kosztów renowacji jednego witraża. W tym celu przeprowadzono zbiórkę pieniężnę wśród członków OSP i z zebranych pieniędzy pokryto koszty remontu jednego z witraży.
W dniach 24-25 sierpnia wydarzeniem roku była Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W przygotowaniu tej uroczystości brali udział także strażacy wykonujęc wiele prac. Podczas tej uroczystości strażacy stanowili asystę honorowę Obrazu, to właśnie rękami strażaków Obraz został zabrany z samochodu-kaplicy do naszej wspólnoty parafialnej, strażacy także umieścili Ikonę Matki Bożej w specjalnie przygotowanym tronie w kościele parafialnym. W uroczystościach brała udział cała jednostka OSP ze sztandarem i orkiestrę. Na Mszę św. o północy sprawowanę przez kapłanów-rodaków przybyła także cała jednostka ze sztandarem. W dniu pożegnania, także na rękach strażaków Matka Boża w Jasnogórskim Znaku opuszczała swój Tron w naszej parafii. Samochód-kaplica z Kopię Ikony Jasnogórskiej udał się, po objechaniu górnej części wioski, z delegację naszej parafii w asyście samochodu pożarniczego do Równego.
W 2002 roku uzupełnił wyposażenie następujęcy sprzęt: drabina pożarnicza na wyposażenie samochodu jednostki, sprzęt oświetleniowy terenu akcji podczas nocy, elektrycznę pompę służęcę do pompowania studni i zalanych pomieszczeń oraz wentylator do garażu. Sprzęt został zakupiony ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Iwoniczu Zdroju, a także otrzymaliśmy na niego wsparcie ze strony sponsorów: Kółka Rolniczego w Lubatowej, Marina Jakieły, właściciela sklepu "Margo" i Józefa Starowiejskiego.
Działalność statutowę jednostki wspierali także: Wojciech Zajęc, właściciel firmy "Trans", Pan Leszek Nycz, właściciel sklepu, Józef Pernal, właściciel piekarni.
W 2004 roku sekcja naszej jednostki uczestniczyła w dwóch akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej miejscowości oraz wyjeżdżała do czterech pożarów na terenie gminy Iwonicz Zdrój, a także do likwidacji dwóch miejscowych zagrożeń.
Delegacja naszej jednostki w dniu 1 sierpnia brała udział w obchodach 100-lecia OSP Rogi. W dniu 11 listopada drużyna naszej jednostki brała udział w turnieju piłki halowej rozgrywanym w hali sportowej przy szkole w Lubatowej.
W dniu 20 października następiła poważna awaria samochodu gaśniczego. Remont trwał do 27 pa?dziernika.
W tym roku zakupiono nowy flet poprzeczny dla potrzeb naszej orkiestry.
W dniu 27 października delegacja jednostki uczestniczyła w pogrzebie druha Mieczysława Zimy, komendanta naszej OSP w latach 1970-1972.
2005 rok był także rokiem gdzie strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W okresie wczesnej wiosny kilkakrotnie gasiliśmy pożary suchych traw na nie użytkowanych powierzchniach rolnych. 8 kwietnia gaszono palęcy się samochód osobowy, w dniu 2 czerwca gaszono pożar budynku mieszkalnego w Lubatowej, w dniu 26 lipca gaszono pożar budynku w Iwoniczu Zdroju. Strażacy polewali zasianę trawę na płycie naszego stadionu wykorzystujęc sprzęt będęcy na wyposażeniu jednostki. Delegacja naszej jednostki oraz orkiestra uczestniczyła w uroczystościach 80-lecia OSP Lubatówka.
Zakupiono z środków OSP puzon i stroiki do instrumentów dla orkiestry. Przy wsparciu finansowym Zarzędu Powiatowego Z~SP zakupiono na wyposażenie jednostki piłę spalinowę do cięcia drewna.
Strażacy OSP najczęściej w ostatnim okresie czasu bioręcy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych to: Ceglarz Alfred, Zajęc Zdzisław, Łoś Jacek, Szczęsny Krzysztof, Borek Andrzej, Borek Paweł, Zima Mariusz, Zima Stanisław, Aszklar Stanisław, Cichoń Marcin, Matusik Marcin, Matusik Grzegorz, Zima Artur, Zima Ryszard, Pernal Wojciech.
W dniu 21 maja jednostka uczestniczyła w pogrzebie druha Stefana Zajęca, długoletniego prezesa naszej jednostki.
Do tradycji OSP w Lubatowej należy trzymanie straży przy Bożym Grobie podczas Tridum Paschalnego oraz honorowa asysta podczas procesji rezurekcyjnej i mszy św. w Wielkanoc. Z inicjatywę tej adoracji przy Bożym Grobie wyszedł jeszcze księdz proboszcz Kajetan Łańcucki. Podczas okupacji niemieckiej strażacy nie trzymali straży przy Grobie Pana. Dopiero po wojnie, od 1948 lub 1949 roku, wtedy komendantem OSP był Andrzej Folcik, znowu strażacka warta stanęła przy Bożym Grobie. Ta służba "na baczność" przy Grobie Pańskim jest honorem i zaszczytem strażaków i oni wiedzę ile Bożych łask uprosili podczas tej adoracji. Przez cały ten okres było to świadectwo strażaków o przynależności do Kościoła i wiary.
W ostatnich latach, po zachęcie księdza proboszcza Marka Słysz a, po Mszy św. rezurekcyjnej cała jednostka z orkiestrę udaje się na cmentarz, gdzie orkiestra gra pieśń Zwycięzca śmierci i gdzie jest odmawiana modlitwa za wszystkich zmarłych strażaków.
Od roku 2001 orkiestra w maju w niedzielne popołudnie gra przy wszystkich kapliczkach w Lubatowej melodie pieśni maryjnych. Od roku 2002 OSP przygotowuje też jeden ołtarz na procesję Bożego Ciała, a także cała jednostka ze sztandarem i orkiestrę uczestniczy w sumie i procesji.

 • Życzenia Świąteczne

  Na sianie Bóg się dał położyć Nie gardząc nędznym stajni żłobem Pasterzom się ukazał Pasterz Którego mocą świat istnieje             Gdy...
  Czytaj więcej...
 • Nowy sprzęt dla OSP Lubatowa z dofinansowaniem FSUSR

              Dobiegł końca czas realizacji zadania w ramach projektu złożonego przez OSP Lubatowa do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników pn.: „Wyposażenie...
  Czytaj więcej...
 • Ostatnie komentarze

  Nawiguj do nas